CCIL
21 juillet 2024

15 Muharram 1446

Fajr Iqamah

4 h 45

Prayer Ahdan Iqamah
Fajr3 h 39 4 h 45
Sunrise5 h 25
Zuhr13 h 02 13 h 15
Asr17 h 08 19 h 00
Maghrib0 h 00 0 h 00
Isha0 h 00 0 h 00
Jumuah 12 h 00 | 13 h 00

Jumuah

12 h 00 en Français | 13 h 00 in English

 

1st prayer: 11:55 AM (French 11:55-12:05, Arabic Khutbah and end of prayer 12:05-12:25)

2nd prayer: 1:00 PM (English 1:00-1:15, Arabic Khutbah 1:15-1:35)